Tripoli

Benghazi

Apollonia

Ptolemais

Cyrene

Ghadames

Leptismagna

Sabratha